Informacja w sprawie realizacji operacji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy informuje, iż ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn. „Lokalne Grupy Działania na rzecz Rezerwatu Biosfery UNESCO MaB Bory Tucholskie”, której celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców z terenu 3 lokalnych grup działania i ich włączenie w proces zrównoważonego rozwoju tych obszarów.

Planuje się, iż poprzez organizację konferencji oraz produkcję i emisję materiałów audiowizualnych w ramach przedmiotowej operacji zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców obszaru.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.