Władze i członkowie

Walne Zebranie Członków – Stowarzyszenie liczy obecnie 78 członków.

Zarząd

 1. Grażyna Wera – Malatyńska – Prezes
 2. Ireneusz Brudnoch – Vice Prezes
 3. Sebastian Matthes – Vice Prezes
 4. Janusz Sikorski – Sekretarz
 5. Stefania Majewska – Kilkowska – Członek
 6. Barbara Rydygier – Członek
 7. Marcin Kiedrowski – Członek
 8. Krzysztof Gierszewski – Członek

Kompetencje Zarządu 

 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 • kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Lokalnej Grupy Działania na zewnątrz;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową;
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Lokalnej Grupy Działania;
 • powoływanie zespołów i innych ciał doradczych oraz określanie ich zadań;
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 • uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Lokalnej Grupy Działania;
 • sprawowania zarządu majątkiem Lokalnej Grupy Działania;
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Lokalnej Grupy Działania;
 • powoływanie biura Lokalnej Grupy Działania;
 • powoływanie i odwoływanie kierownika biura;
 • organizowanie prac Rady, w tym posiedzeń Rady.

Rada (organ decyzyjny dokonujący oceny wniosków składanych do LGD)    

Sektor społeczny (40% składu Rady)
1. Gliszczyński Jan
2. Ossowski Łukasz
3. Piesik Robert
4. Pliszka Anita
5. Prolejko Justyna
6. Riegielska Anita

Sektor gospodarczy (33,33% składu Rady)
7. Lipska Ewa
8. Megier Wojciech
9. Pestka Beata
10. Skórczewski Robert
11. Skurczewska Małgorzata

Sektor publiczny (26,67% składu Rady)
12. Lemańczyk Andrzej
13. Ossowski Witold
14. Szczepański Zbigniew
15. Warsiński Jacek

Biuro

Sebastian Matthes – Dyrektor Biura
Grażyna Wera – Malatyńska – Specjalista koordynator ds. LSR
Iwona Góral – Pracownik kancelaryjny
Monika Rudnik – księgowość

Wykaz Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy (Wykaz członków)