Aktualności

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 26 lutego 2021 r.

Data publikacji: 26 lutego 2021 r.

Informujemy, że Stowarzyszenie LGD Sandry w wyniku przeliczenia różnic kursowych wynikających z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju uzyskało możliwość zagospodarowania dodatkowych środków finansowych w kwocie 583 476 zł.
Zarząd LGD Sandry Brdy w porozumieniu z Radą LGD proponuje, aby środki dane zostały w całości przeznaczone na przedsięwzięcie 1.1.2 „Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania w biznesie”
Ponadto przedstawiamy również projekt zmian treści księgi procedur.
W szczególności zmiana dotyczy zmiany treści opisu dla kryterium nr 6 dla przedsięwzięcia 1.1.1 Aktywność gospodarcza mieszkańców. (strona 31).
W załączeniu przesyłamy projekt zmienionej LSR /zmiany zostały wyróżnione na żółto i znajdują w zakresach stron 41-43 i 69-75/. Konsultacje trwają do 14.03.2021 r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi, Rada LGD Sandry Brdy podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.
Do pobrania:
– projekt zmienionej LSR
link do procedury
– formularz uwag
Prosimy o przesyłanie formularza uwag na adres: biuro@sandrybrdy.pl
Zachęcamy również do następujących dodatkowych form kontaktu w zakresie przeprowadzanych konsultacji w sprawie zmiany LSR:
– kontakt telefoniczny: 52 397 79 64
– wizyta osobista / w okresie od 01.03.2021 r. do 12.03.2021 r. , w godzinach od 7:30 do 15:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 (II piętro) Budynek Wszechnicy Chojnickiej
– spotkanie konsultacyjne online które odbędzie się w dniu 9.03.2021 r.
o godzinie 10:00 link do spotkania: link
– wypełnienie ankiety online dostępnej pod linkiem: link

Ogłoszenie o naborze nr 23/2021

Ogłoszenie o naborze nr 23/2021
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
ogłasza konkurs
w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie i kluczowe przyrodnicze zasoby obszaru”.

Forma wsparcia: refundacja.

Termin składania wniosków: 08.03.2021 r.22.03.2021 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną.

Limit środków dostępnych w konkursie: 50 000,00 zł.

Kwota wsparcia: nie dotyczy.

Inne warunki[1]: brak.

Pozostałe informacje[2]: intensywność wsparcia: a) dla podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – 50% kosztów kwalifikowanych.; b) pozostali beneficjenci, inni niż j.s.f.p. i określeni w pkt a – 100%; c) pozostali beneficjenci, inni niż j.s.f.p. i określeni w pkt a, w przypadku operacji objętych §2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 Rozporządzenia – 70% kosztów kwalifikowanych;

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 2. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu,
 3. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,

4) Operacja musi otrzymać minimum punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów wyboru (tj. 4, w tym obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia).

Dokumenty wymagane do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 1. Wnioski wraz kompletami niezbędnych załączników w 2 egz. w wersji papierowej sporządzone na formularzach udostępnionych na stronie www.sandrybrdy.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, procedura wyboru i oceny dostępne są na stronie www.sandrybrdy.pl.

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia o naborze z załącznikami
Wniosek o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD Sandry Brdy (ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice). Pytania można także kierować na adres e-mail biuro@sandrybrdy oraz telefonicznie 52 397 79 64, 512 045 078.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z póź. zm.).


[1] W przypadku nałożenia takiego obowiązku wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

[2] W przypadku konieczności LGD może zamieścić inne ważne informacje, np. związane z przedsięwzięciem, którego dotyczy nabór.

Ogłoszenie o naborze nr 24/2021

Chojnice, dnia 19.02.2021 

Ogłoszenie o naborze nr 24/2021
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
ogłasza konkurs
w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.3.2. „Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska”.

Forma wsparcia: refundacja.

Termin składania wniosków: 08.03.2021 r.22.03.2021 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, ul. Wysoka 3/212,
89-600 Chojnice, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną.

Limit środków dostępnych w konkursie: 50 000,00 zł.

Kwota wsparcia: nie dotyczy.

Inne warunki[1]: brak.

Pozostałe informacje[2]: intensywność wsparcia: a. dla podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – 50% kosztów kwalifikowanych; b. w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowanych; c. pozostali beneficjenci, inni niż j.s.f.p. i określeni w pkt a – 100%; d. pozostali beneficjenci, inni niż j.s.f.p. i określeni w pkt a, w przypadku operacji objętych §2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 Rozporządzenia  – 70% kosztów kwalifikowanych;

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 2. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu,
 3. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,

4) Operacja musi otrzymać minimum punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów wyboru (tj. 4, w tym obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia).

Dokumenty wymagane do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 1. Wnioski wraz kompletami niezbędnych załączników w 2 egz. w wersji papierowej sporządzone na formularzach udostępnionych na stronie www.sandrybrdy.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, procedura wyboru i oceny dostępne są na stronie www.sandrybrdy.pl.

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia o naborze z załącznikami
Wniosek o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD Sandry Brdy (ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice). Pytania można także kierować na adres e-mail biuro@sandrybrdy oraz telefonicznie 52 397 79 64, 512 045 078.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z póź. zm.).


[1] W przypadku nałożenia takiego obowiązku wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

[2] W przypadku konieczności LGD może zamieścić inne ważne informacje, np. związane z przedsięwzięciem, którego dotyczy nabór.

Ogłoszenie o naborze nr 25/2021

Chojnice, dnia 19.02.2021 

Ogłoszenie o naborze nr 25/2021
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
ogłasza konkurs
w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 „Silne organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie”.

Forma wsparcia: refundacja.

Termin składania wniosków: 08.03.2021 r.22.03.2021 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną.

Limit środków dostępnych w konkursie: 50 000,00 zł.

Kwota wsparcia: nie dotyczy.

Inne warunki[1]: brak.

Pozostałe informacje[2]: intensywność wsparcia: a. dla podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – 50% kosztów kwalifikowanych; b. w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowanych; c. pozostali beneficjenci, inni niż j.s.f.p. i określeni w pkt a – 100%; d. pozostali beneficjenci, inni niż j.s.f.p. i określeni w pkt a, w przypadku operacji objętych §2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 Rozporządzenia  – 70% kosztów kwalifikowanych;

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 2. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu,
 3. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,

4) Operacja musi otrzymać minimum punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów wyboru (tj. 4, w tym obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia).

Dokumenty wymagane do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 1. Wnioski wraz kompletami niezbędnych załączników w 2 egz. w wersji papierowej sporządzone na formularzach udostępnionych na stronie www.sandrybrdy.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, procedura wyboru i oceny dostępne są na stronie www.sandrybrdy.pl.

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia o naborze z załącznikami
Wniosek o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD Sandry Brdy (ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice). Pytania można także kierować na adres e-mail biuro@sandrybrdy oraz telefonicznie 52 397 79 64, 512 045 078.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570).


[1] W przypadku nałożenia takiego obowiązku wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

[2] W przypadku konieczności LGD może zamieścić inne ważne informacje, np. związane z przedsięwzięciem, którego dotyczy nabór.

Ogłoszenie o naborze nr 26/2021

Chojnice, dnia 19.02.2021 

Ogłoszenie o naborze nr 26/2021
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
ogłasza konkurs
w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 „Lokalne społeczności na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego”.

Forma wsparcia: refundacja.

Termin składania wniosków:  08.03.2021 r. – 22.03.2021 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną.

Limit środków dostępnych w konkursie: 50 000,00 zł.

Kwota wsparcia: nie dotyczy.

Inne warunki[1]: brak.

Pozostałe informacje[2]: intensywność wsparcia: a. dla podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – 50% kosztów kwalifikowanych; b. w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowanych; c. pozostali beneficjenci, inni niż j.s.f.p. i określeni w pkt a – 100%; d. pozostali beneficjenci, inni niż j.s.f.p. i określeni w pkt a, w przypadku operacji objętych §2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 Rozporządzenia  – 70% kosztów kwalifikowanych;

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 2. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu,
 3. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,

4) Operacja musi otrzymać minimum punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów wyboru (tj. 4, w tym obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia).

Dokumenty wymagane do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 1. Wnioski wraz kompletami niezbędnych załączników w 2 egz. w wersji papierowej sporządzone na formularzach udostępnionych na stronie www.sandrybrdy.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, procedura wyboru i oceny dostępne są na stronie www.sandrybrdy.pl.

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia o naborze z załącznikami
Wniosek o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD Sandry Brdy (ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice). Pytania można także kierować na adres e-mail biuro@sandrybrdy oraz telefonicznie 52 397 79 64, 512 045 078.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570).


[1] W przypadku nałożenia takiego obowiązku wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

[2] W przypadku konieczności LGD może zamieścić inne ważne informacje, np. związane z przedsięwzięciem, którego dotyczy nabór.