Aktualności

OBOWIĄZKI KOMUNIKACYJNE BENEFICJENTÓW EFSI

Data publikacji: 17.07.2024 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Sandry Brdy informuje wszystkich potencjalnych wnioskodawców o konieczności przestrzegania obowiązków komunikacyjnych wynikających z art. 50 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060

Obowiązki beneficjentów:

  1. Beneficjenci i podmioty wdrażające instrumenty finansowe podają informację o wsparciu operacji z Funduszy, w tym o zasobach ponownie wykorzystanych zgodnie z art. 62, poprzez:

a) zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej beneficjenta, jeżeli taka strona istnieje, lub na jego stronach mediów społecznościowych, krótkiego – stosownie do poziomu wsparcia – opisu operacji, w tym jej celów i rezultatów, z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii;

b) zamieszczenie w widoczny sposób informacji z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia z Unii w dokumentach i materiałach związanych z komunikacją dotyczących wdrażania operacji, przeznaczonych dla opinii publicznej lub uczestników;

c) umieszczenie trwałych tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych w sposób wyraźnie widoczny dla społeczeństwa, które przedstawiają symbol Unii zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w załączniku IX, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji operacji obejmujących inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu, w odniesieniu do:

(i) wspieranych z EFRR i Funduszu Spójności operacji, których łączny koszt przekracza 500 000 EUR;

(ii) wspieranych z EFS+, FST, EFMRA, FAMI, FBW lub IZGW operacji, których łączny koszt przekracza 100 000 EUR;

d) w przypadku operacji niewchodzących w zakres lit. c) – umieszczenie w miejscu dobrze widocznym dla ogółu co najmniej jednego plakatu o wymiarze minimum A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, na których znajdą się informacje o operacji z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia z Funduszy; w przypadku gdy beneficjent jest osobą fizyczną, zapewnia on w miarę możliwości dostępność stosownych informacji, z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia z Funduszy, w miejscu widocznym dla ogółu lub za pośrednictwem elektronicznego wyświetlacza.

e) w przypadku operacji o znaczeniu strategicznym i operacji, których łączny koszt przekracza 10 000 000 EUR, zorganizowanie wydarzenia informacyjnego lub działań komunikacyjnych, stosownie do sytuacji, oraz włączenie w te działania Komisji i odpowiedzialnej instytucji zarządzającej w odpowiednim terminie.

Wymóg określony w lit. d) akapitu pierwszego nie ma zastosowania w przypadku gdy beneficjent EFS+ jest osobą fizyczną lub w przypadku operacji wspieranych w ramach celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. m) rozporządzenia w sprawie EFS+.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego lit. c) i d), w przypadku operacji wspieranych z FAMI, FBW i IZGW w dokumencie określającym warunki wsparcia można ustanowić szczególne wymogi dotyczące umieszczania w miejscach publicznych informacji na temat wsparcia z Funduszy, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie z art. 69 ust. 5.

2. PLAN STRATEGICZNY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (PS WPR 2023 2027) – BENEFICJENCI EFRROW

Księga Wizualizacji logo PS WPR 2023-2027 jest opracowaniem zbierającym wszystkie obowiązki beneficjentów wraz z graficznymi przykładami w ramach interwencji finansowanych z EFRROW i znajduje się pod następującym linkiem:


Księga​_Wizualizacji​_logo​_PS​_WPR​_2023-2027​​_-​_wersja​​_1​_z​_17​_XI​_2023​_r.pdf 6.97MB

Materiały dodatkowe do pobrania:


PS​_WPR​_2023-2027​_wszystkie​_warianty​_i​_formaty.zip 12.67MB


LOGO​_KSOW+.rar 8.24MB


Znak​_dofinansowane​_z​_UE.rar 3.70MB


WZORY​_do​_pobrania​_v2.rar 155.77MB

3. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA 2021-2027 – BENEFICJENCI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS+), EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR)

Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 określa zasady konstruowania i stosowania znaku marki Fundusze Europejskie, znaku barw RP, UE a także współwystępowania znaków Funduszy Europejskich na lata 2021–2027. Do pobrania poniżej:

Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-202

Obowiązki informacyjne beneficjentów – opis

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

Zestawienie znaków Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027

Wzory naklejek

Wzory tablic

Znak Fundusze Europejskie dla Pomorza

Wzór plakatu A3

Wykaz pomniejszeń

Wizyta studyjna

W dniu 20 czerwca w siedzibie LGR Morenka w Charzykowach w ramach wizyty studyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” odwiedzili nas goście. Była to grupa 15 osób: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, lokalni włodarze oraz przedsiębiorcy.

Wizyta miała na celu rozpoznanie tworzenia produktu turystycznego Kaszubskiej Marszruty oraz turystyki rowerowej.

Prezes LGD Sandry Brdy Pani Grażyna Wera – Malatyńska przedstawiła szeroki zakres działalności stowarzyszenia, min. dotyczący produktu lokalnego. Natomiast Starosta Chojnicki Marek Szczepański opowiedział na pytania dotyczące procesu powstawania, utrzymania oraz planów na przyszłość dotyczących Kaszubskiej Marszruty.

Dziękujemy Panu Damianowi Ryngwelskiemu za możliwość degustacji serów własnej produkcji oraz świeżo wypieczonego chleba.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Dziękujemy

Wyróżnienie

W amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu odbyła się w dniu 12 czerwca 2024 r. Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas uroczystości prestiżowe wyróżnienia odebrali twórcy i animatorzy najbardziej wartościowych przedsięwzięć w trzynastu obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej. Wręczono także nagrody za całokształt działalności i wyróżnienie specjalne.

Grażyna Wera-Malatyńska prezes zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”- otrzymała wyróżnienie za prężne działanie na rzecz ochrony środowiska  oraz promowanie Borów Tucholskich, czego efektem jest powołanie i funkcjonowanie Rezerwatu Biosfery UNESCO „Bory Tucholskie”, które w imieniu Pani Grażyny Wera-Malatyńskiej odebrał Dyrektor LGD Sandry Brdy – Stanisław Piesik.

FILM PROMOCYJNY

Materiał video został zrealizowany przez LGD Sandry Brdy w ramach realizacji projektu współpracy pn.: „Człowiek i przyroda w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie pt. Bory Tucholskie Człowiek i Biosfera UNESCO MaB

OBEJRZYJ