Aktualności

Festyn Gocki

Data publikacji 15.09.2023 r.

Stowarzyszenie LGD Sandry Brdy oraz Gmina Czersk serdecznie zapraszają na kolejną edycję 𝗙𝗲𝘀𝘁𝘆𝗻𝘂 𝗚𝗼𝗰𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼, który odbędzie się dnia 23. września 2023 r. (tj. sobota) w 𝗥𝗲𝘇𝗲𝗿𝘄𝗮𝗰𝗶𝗲 𝗞𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗞𝗿𝗲̨𝗴𝗶 𝘄 𝗢𝗱𝗿𝗮𝗰𝗵. Imprezę rozpoczynamy 𝗼 𝗴𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝗶𝗲 𝟭𝟮:𝟬𝟬. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na załączonym plakacie. Do zobaczenia!

Rejestr złożonych wniosków w naborze 32/2023

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do zakończonego w dniu 16.08.2023 r. naboru wniosków na przedsięwzięcie 1.1.2 „Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania w biznesie”, publikujemy rejestr złożonych wniosków – pobierz.

Szkolenia nabór 31/2023

Data publikacji 24.07.2023 r.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące naboru 31/2023 – Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 a) rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 „Aktywność gospodarcza mieszkańców”.

Szkolenie stacjonarne  odbędzie się w dniu 10 sierpnia (tj. czwartek) o godzinie 14:30
– w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 , sala 16a parter (budynek Wszechnicy Chojnickiej).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja poprzez wysłanie maila na adres biuro@sandrybrdy.pl , w tytule maila proszę wpisać: Szkolenie Premie, w treści maila proszę podać imię i nazwisko. Alternatywnie na szkolenie również można zgłosić się telefonicznie.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu w dniu 10 sierpnia br.,  istnieje możliwość odbycia szkolenia w trybie konsultacji indywidualnej w siedzibie  LGD.  Warunkiem  odbycia szkolenia w trybie indywidualnym jest zgłoszenie telefoniczne pod nr: 512 045 078, podczas którego zostanie ustalona data i godzina szkolenia.

Ogłoszenie konkursu nr 32/2023

Data publikacji: 14.07.2023 r.

Ogłoszenie o naborze nr 32/2023
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w
§2 ust. 1 pkt 2 c) rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 „Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania w biznesie”.

Forma wsparcia: refundacja.

Termin składania wniosków:  31.07.2023 r.16.08.2023 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną.

Limit środków dostępnych w konkursie: 132 076,93 Euro, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursi 4,00 PLN/EURO wynosi: 528 307,72 zł.

Kwota wsparcia: do 150 000 zł.

Inne warunki[1]: brak.

Pozostałe informacje[2]: intensywność wsparcia dla podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – 50% kosztów kwalifikowanych.

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
  2. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu,
  3. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,
  4. Operacja musi otrzymać minimum punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów wyboru (tj. 5 pkt, w tym obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia).
  5. Utworzenie miejsca pracy.


Warunki wyboru operacji:
– o których mowa art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2022 poz. 943, 2023 poz. 412)
1) Wnioskowana kwota wsparcia nie jest większa niż 150 000 zł.

Dokumenty wymagane do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

  1. Wnioski wraz kompletami niezbędnych załączników w 2 egz. w wersji papierowej sporządzone na formularzach udostępnionych na stronie www.sandrybrdy.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, procedura wyboru i oceny dostępne są na stronie www.sandrybrdy.pl.

Do pobrania:
pełna treść ogłoszenie wraz z załącznikami
wniosek o przyznanie pomocy
instrukcja wypełnienia wniosku
– link do pełnej dokumentacji – link

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD Sandry Brdy (ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice). Pytania można także kierować na adres e-mail biuro@sandrybrdy oraz telefonicznie 52 397 79 64, 512 045 078.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 ze zm.).


[1] W przypadku nałożenia takiego obowiązku wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

[2] W przypadku konieczności LGD może zamieścić inne ważne informacje, np. związane z przedsięwzięciem, którego dotyczy nabór.