Aktualności
Film promocyjny

Ogłoszenie o naborze 3/2016 (zachowanie dziedzictwa lokalnego).

Chojnice, 10.11.2016 r.

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016
 
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej”.


Forma wsparcia: refundacja.
Termin składania wniosków: 28.11.2016 r. – 12.12.2016 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną.
Limit środków dostępnych w konkursie: 230 000 zł.
Kwota wsparcia: nie dotyczy.
Inne warunki[1]: brak.
Pozostałe informacje[2]:
1) nabór odnosi się do realizacji wskaźników związanych z pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi w obiektach zabytkowych;
2) intensywność wsparcia: a) w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowanych; b) pozostali beneficjenci, inni niż j.s.f.p. i określeni w pkt a – 100%; c) pozostali beneficjenci, inni niż j.s.f.p. i określeni w pkt a, w przypadku operacji objętych §2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 Rozporządzenia – 70% kosztów kwalifikowanych;
[1] W przypadku nałożenia takiego obowiązku wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
[2] W przypadku konieczności LGD może zamieścić inne ważne informacje, np. związane z przedsięwzięciem, którego dotyczy nabór.

Do pobrania:

  1. Pełna treść ogłoszenia (wskaźniki, lista, kryteria).
  2. Wniosek o przyznanie pomocy.
  3. Instrukcja do wniosku.

Wszystkie niezbędne dokumenty i informacje znajdują się w zakładce „wdrażanie LSR”.Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków