Aktualności
Film promocyjny

Ogłoszenie o naborze 6/2016 (budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury…).

Chojnice, 14.11.2016 r.

Ogłoszenie o naborze nr 6/2016

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.
Zakres tematyczny: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 2.3.1. „Infrastruktura społeczna jako baza rozwoju lokalnych inicjatyw”.


Forma wsparcia: refundacja.
Termin składania wniosków: 01.12.2016 r. – 15.12.2016 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną.
Limit środków dostępnych w konkursie: 400 000 zł.
Kwota wsparcia: nie dotyczy.
Inne warunki : brak.
Pozostałe informacje : intensywność wsparcia: a) w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowanych; b) pozostali beneficjenci, inni niż j.s.f.p. i określeni w pkt a – 100%; c) pozostali beneficjenci, inni niż j.s.f.p. i określeni w pkt a, w przypadku operacji objętych §2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 Rozporządzenia – 70% kosztów kwalifikowanych;

Do pobrania:

  1. Pełna treść ogłoszenia (wskaźniki, lista, kryteria).
  2. Wniosek o przyznanie pomocy.
  3. Instrukcja do wniosku.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce „wdrażanie LSR”.Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków