Aktualności
Film promocyjny

Ogłoszenie konkursu 8/2018.

Chojnice, 19.03.2018 r.

Ogłoszenie o naborze nr 8/2018

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
ogłasza konkurs
w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.
Zakres tematyczny: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej”.
Forma wsparcia: refundacja.
Termin składania wniosków: 03.04.2018 r. – 20.04.2018 r.


Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną.
Limit środków dostępnych w konkursie: 1 043 050,80 zł.

Kwota wsparcia: nie dotyczy.
Inne warunki : brak.
Pozostałe informacje : intensywność wsparcia: a) w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowanych; b) pozostali beneficjenci, inni niż j.s.f.p. i określeni w pkt a – 100%; c) pozostali beneficjenci, inni niż j.s.f.p. i określeni w pkt a, w przypadku operacji objętych §2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 Rozporządzenia – 70% kosztów kwalifikowanych;

Warunki udzielenia wsparcia:
1) Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
2) Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu,
3) Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,
4) Operacja musi otrzymać minimum punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów wyboru (tj. 6 pkt, w tym obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia).
Dokumenty wymagane do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:
1) Wnioski wraz kompletami niezbędnych załączników w 2 egz. w wersji papierowej sporządzone na formularzach udostępnionych na stronie www.sandrybrdy.pl.

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia z załącznikami.
Wniosek o przyznanie pomocy.
IInstrukcja do wniosku.

Wszystkie niezbędne dokumenty (Lokalna Strategia Rozwoju, Księga Procedur) znajdują się w zakładce „wdrażanie LSR”.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, procedura wyboru i oceny dostępne są na stronie www.sandrybrdy.pl.
Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD Sandry Brdy (ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice). Pytania można także kierować na adres e-mail biuro@sandrybrdy oraz telefonicznie 52 397 79 64, 512 045 078.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570).Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków