Aktualności
Film promocyjny

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej (Przedsięwzięcie 1.2.2.)

Chojnice, 10.08.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.08.2018 r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy dokonała wyboru przedmiotowej operacji własnej.

Chojnice, 02.07.2018 r.

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 z dnia 02.07.2018 r.

 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

ogłasza zamiar realizacji operacji własnej,

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie i kluczowe przyrodnicze zasoby obszaru”.

Wysokość środków przewidzianych na realizację operacji: 50 000 zł.

Termin składania zamiaru realizacji operacji: 02.07.2018 r.02.08.2018 r.

Miejsce składania: Biuro Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną.

Tryb składania formularzy zamiaru realizacji operacji:

Formularze przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Formularz zamiaru realizacji operacji oraz wszystkie załączniki składa się w 1 egzemplarzu bezpośrednio w Biurze LGD.

Wzór formularza musi być zgodny z wzorem załączonym do informacji o zamiarze realizacji operacji własnej. Wzór formularza wniosku (wraz z niezbędnymi załącznikami) jest dokumentem pozwalających potwierdzić, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do otrzymania wsparcia w ramach Programu, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w §3 rozporządzenia LSR (lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dot. identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy).

Do pobrania:

  1. Formularz wniosku.
  2. Pełna treść ogłoszenia z załącznikami.
  3. Formularz RODO (do złożenia wraz z formularzem wniosku).

Zgodnie z Księgą Procedur jeżeli w terminie 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji oraz operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru, LGD może złożyć do SW wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej.

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD Sandry Brdy (ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice). Pytania można także kierować na adres e-mail biuro@sandrybrdy oraz telefonicznie 52 397 79 64, 512 045 078.

*Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570).Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków