Aktualności
Film promocyjny

Ogłoszenie o naborze nr 18/2020.

Chojnice, dnia 15.05.2020 r.


Ogłoszenie o naborze nr 18/2020.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w
§2 ust. 1 pkt 2 c) rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 „Odnawialne źródła energii przyszłością obszaru”.

Forma wsparcia: refundacja.

Termin składania wniosków:
 1.06.2020 r.16.06.2020 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną.

Limit środków dostępnych w konkursie: 50 301,00 zł.

Kwota wsparcia: nie dotyczy.

Inne warunki[1]: brak.

Pozostałe informacje[2]: intensywność wsparcia dla podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – 50% kosztów kwalifikowanych.

Warunki udzielenia wsparcia:

1) Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
2) Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu,
3) Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,
4) Operacja musi otrzymać minimum punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów wyboru (tj. 5, w tym obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia).

Dokumenty wymagane do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:
1) Wnioski wraz kompletami niezbędnych załączników w 2 egz. w wersji papierowej sporządzone na formularzach udostępnionych na stronie www.sandrybrdy.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, procedura wyboru i oceny dostępne są na stronie www.sandrybrdy.pl.

Do pobrania
Pełna treść ogłoszenia o naborze z załącznikami.
Wniosek o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD Sandry Brdy (ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice). Pytania można także kierować na adres e-mail biuro@sandrybrdy oraz telefonicznie 52 397 79 64, 512 045 078.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570).

1] W przypadku nałożenia takiego obowiązku wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
[2] W przypadku konieczności LGD może zamieścić inne ważne informacje, np. związane z przedsięwzięciem, którego dotyczy nabór.
Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków