Aktualności
Film promocyjny

Nabór na stanowisko pracy – Pracownik Administracyjny

Data publikacji 8.11.2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Administracyjnego. Dokumenty konkursowe (CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – pobierz, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy składać w biurze LGD do dnia 7.12.2023 r.  Biuro LGD mieści się w Chojnicach ul. Wysoka 3 (budynek Wszechnicy Chojnickiej), II piętro, pokój 212.
Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami. Zarząd zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Opis stanowiska pracy:
STANOWISKO: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY
ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Zarządzanie korespondencją, obsługa posiedzeń Zarządu, Rady, Komisji
Rewizyjnej, Walnego Zebrania Członków oraz pozostałych spotkań, przygotowywanie uchwał, sprawozdań, raportów oraz wszelkiej dokumentacji związanej z działalnością LGD Sandry Brdy, udzielanie informacji, zaopatrzenie biura.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ: merytoryczna, formalna,
administracyjna, za powierzone wyposażenie stanowiska pracy, za powierzoną dokumentację.
ZAKRES UPRAWNIEŃ: Bieżąca obsługa biura.
UDZIELONE STAŁE PEŁNOMOCNICTWA:
Współpraca: Wewnętrzne: zatrudniona kadra.
Zewnętrzne: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, jst. z obszaru działania LGD, członkowie i partnerzy LGD, mieszkańcy obszaru LGD.
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
Pożądane: wykształcenie wyższe (w tym licencjackie), doświadczenie (2 lata) na stanowisku biurowym, kursy i szkolenia z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Konieczne: umiejętność samoorganizacji, zdolność myślenia analitycznego i projektowego, umiejętność kierowania zespołem i koordynacji złożonych zadań, obsługa urządzeń biurowych, obsługa pakietów programów biurowych (edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne), obsługa urządzeń biurowych, obsługa pakietów programów biurowych (edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne), znajomość zagadnień związanych Lokalną Grupą Działania Sandry Brdy, Lokalną Strategią Rozwoju, PROW
2014 – 2020.
Dodatkowe: umiejętność organizacji pracy, wysoka kultura osobista.
WYMIAR CZASU PRACY: tydzień pracy od poniedziałku do piątku, w zależności od zakresu bieżących zadań nienormowany czas pracy.
WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY: podstawowy sprzęt biurowy, podstawowe meble.

 Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków