Film promocyjny

Operacje własne i projekty współpracy

Data publikacji: 16.05.2022 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy informuje, iż w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020, realizuje operację pn.: „ Realizacja działań promocyjnych na obszarze LGD Sandry Brdy poprzez realizację materiału video oraz wydanie publikacji o tradycji żeglarskiej w miejscowości Charzykowy”, której celem jest  umożliwienie promocji obszaru LGD Sandry Brdy poprzez wydanie albumu oraz realizację materiału video nawiązującego do tradycji żeglarskiej miejscowości Charzykowy.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Data publikacji: 26.04.2020 r.

Operacja pn. „Rowerowy projekt współpracy” mająca na celu „Przygotowanie do czasu złożenia wniosku o płatność dokumentacji technicznej szlaków rowerowych i małej infrastruktury, która zostanie wykorzystana do realizacji projektu współpracy polegającego na wytyczeniu i oznakowaniu szlaków rowerowych na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy oraz na terenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 – projekty współpracy „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy
z lokalna grupą działania.” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Zaprojektowane oznakowanie pozwoli na połączenie szlaków rowerowych w powiatach człuchowskim, chojnickim, bytowskim i słupskim oraz włączenie powiatu człuchowskiego, chojnickiego i bytowskiego w regionalną sieć rowerową.

Data publikacji 15.04.2020

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacja pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Całkowity budżet operacji: 8 099 016,39 zł
Przyznane dofinansowanie: 5 003 000,00 zł

Data publikacji: 19.12.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy informuje, iż w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020, realizuje operację pn.: „Dziedzictwo kulinarne obszaru LGD Sandry Brdy – organizacja warsztatów kulinarnych i wydanie książki kucharskiej z regionalnymi potrawami ”, której celem jest  umożliwienie promocji dziedzictwa kulinarnego obszaru LGD Sandry Brdy.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Chojnice, 04.08.2018 r.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie żaden inny niż LGD podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji zaproponowanych jako operacje własne LGD w ramach przedsięwzięć 1.2.2 oraz 2.2.1.

W związku z tym operacje zostaną przedłożone do oceny przez Radę LGD.

Data publikacji: 19.12.2018 r.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy informuje, iż w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020, realizuje operację pn.: „ Akademia Aktywnego Seniora – Cykl warsztatów i działań związanych z aktywnością obszaru ”, której celem jest  umożliwienie aktywizacji i wsparcia grupy dewaloryzowanej – seniorów poprzez realizację działań edukacyjno – integracyjnych.
Planuje się, iż dzięki realizacji projektu ze wsparcia skorzysta 100 -stu seniorów w wieku 60+.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data publikacji: 19.12.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy informuje, iż w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020, realizuje operację pn.: „Dziedzictwo kulinarne obszaru LGD Sandry Brdy – organizacja warsztatów kulinarnych i wydanie książki kucharskiej z regionalnymi potrawami ”, której celem jest  umożliwienie promocji dziedzictwa kulinarnego obszaru LGD Sandry Brdy.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków