Film promocyjny

Prawo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 2013/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r.

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
– projekt zmiany z 23 stycznia 2020

19.2 Wdrażanie LSR
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNI(CTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 24 września w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

– projekt zmiany

19.3 Współpraca
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
– zmiana z 23 sierpnia 2019 r.

19.4 Koszty bieżące i aktywizacja
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
.
– zmiana z 2 listopada 2018 r.

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków