Film promocyjny

Zasady wsparcia 19.2

link do księgi wizualizacji PROW 2014 – 2020

7 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu
(WPR, zielony ład, innowacje w rolnictwie)
– link 3 marca
– link 4 marca

Kanał „Wiedz i Mądrze Jedz” – link

Prezentacje
wątpliwości wynikające ze zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Kluczowe kierunki dot. przyszłości LEADERA w okresie przejściowym.

Rozporządzenie 19.2
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Link – wytyczne LEADER Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja w związku z wystąpieniem COVID
Szanowni Państwo, LGD Sandry Brdy przekazuje ważne informacje o ułatwieniach dla Beneficjentów korzystających ze wsparcia pomocowego za pośrednictwem LGD. Ułatwienia dotyczą m.in:
– zachowania terminu realizacji operacji,
– podlegania ubezpieczeniem społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach poddziałania 19.2,
– wykonywania działalności gospodarczej,
– osiągnięcie 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług.
Pełna informacja do pobrania.

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców – zmiany!
Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j Dz. U. z 2020 r. z późn.zm).
W tym samym dniu utraciło moc Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396) określające sposób wyboru wykonawców jak również kary za naruszenie tych warunków.
Tym samym, od dnia 18 kwietnia 2020 r. koszty kwalifikowalne w ramach PROW 2014-2020 – niezależnie od wysokości kosztów zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym – nie muszą być ponoszone w wyniku konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań, na zasadach określonych dotychczas w Rozporządzeniu.


Podstawowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości
KTO MOŻE?
– osoba fizyczna – pełnoletnia i zamieszkująca na obszarze objętym LSR*
– przedsiębiorca (mikro i małe przedsiębiorstwo) – miejsce prowadzenia działalności na obszarze objętym LSR*
– organizacja pozarządowa oraz jednostki samorządu terytorialnego – siedziba na obszarze objętym LSR*
* obszar objęty LSR – gmina wiejska Chojnice, gmina Brusy, Czersk. Konarzyny i Lipnica

PODSTAWOWE WARUNKI?
– minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.
– koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych. Warunek dany nie dotyczy organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
– operacja będzie realizowane nie więcej niż w 2 etapach, realizacja operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi nie później niż 2 lata od podpisania umowy oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.1.1. Aktywność gospodarcza mieszkańców
W ramach przedsięwzięcia osoba fizyczna może się ubiegać o uzyskanie bezzwrotnej premii na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 60 tys. zł.
1.1.2 Wzrost zatrudnienia  w oparciu  o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania  w biznesie
W ramach przedsięwzięcia mikro i małe przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o wsparcie na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Wsparcie jest wypłacane na zasadzie refundacji i jest przyznawane w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych – nie więcej niż 300 tys. zł.

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków