Film promocyjny

Aktualności – wsparcie przygotowawcze

Krótka informacja o wsparciu przygotowawczym.
Data publikacji: 14.04.2022 r.

Czemu ma służyć wsparcie przygotowawcze?

Wsparciem przygotowawczym określamy wielokierunkowy proces, który pozwala przygotować  Lokalną Grupę Działania do  sporządzenia  Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
Nabór konkursowy na wsparcie przygotowawcze został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w terminie od 4 kwietnia 2022 r. – 29 kwietnia 2022 r.
Projekt zakłada włączenie społeczności lokalnej do prac nad LSR za pomocą różnych narzędzi:
– konsultacje z mieszkańcami – spotkania z mieszkańcami na terenie każdej z gmin objętych planowaną strategią  – spotkania odbywać się będą we wrześniu podczas konsultacji dokonamy analizy potrzeb rozwojowych oraz potencjału obszaru LGD Sandry Brdy,
– wyłonimy mocne i słabe strony obszaru oraz określimy szanse i zagrożenia, a przede wszystkim nowe kierunki rozwoju,
– strona internetowa – w naszym przypadku zakładka na stronie już istniejącej gdzie zamieszczać będziemy informacje o spotkaniach, ankiety dla mieszkańców oraz bieżące efekty prac nad strategią,
– badania ankietowe, które przeprowadzimy w celu poznania opinii jak największej grupy mieszkańców – ich potrzeb, oczekiwań, preferowanych kierunków i celów rozwoju obszaru,
– powołanie zespołu ds. LSR, który będzie w stałym kontakcie z mieszkańcami i sektorami gromadząc i analizując zgłaszane uwagi,
– indywidualne konsultacje w biurze LGD.
Aktualnie pracujemy nad przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy obszaru i gromadzeniem danych, które pozwolą nam zbudować rzetelne podwaliny do tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1
Data publikacji: 29 kwietnia 2022 r.

Dziś został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020 do Zarządu Województwa Pomorskiego.
Przygotowaliśmy już plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2023-2027, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych na obszarze działania Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy ” tj. gmin:  Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny i Lipnica.

Podpisanie umowy
Data publikacji: 26.05.2022 r.

W dniu 26.05.2022 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy nr 00022-6934-UM1100025/22 przyznająca pomoc w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy).

I. Plan włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania LSR
Data publikacji 01.06.2022 r.

Publikujemy plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem społeczności na lata 2023 – 2023,
w tym przeprowadzenie na obszarze LGD Sandry Brdy konsultacji społecznych.


Prezentujemy poniżej fotorelację z przeprowadzonych obowiązkowych spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w miejscowościach Kosobudy, Gotelp, Ostrowite, Konarzyny i Lipnica. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom , przedsiębiorcom oraz reprezentantom gmin za aktywny udział w spotkaniach.
Do pobrania:
– prezentacja LSR 2023 – 2027

1. Kosobudy, 10 października 2022 r. (Gmina Brusy)

Prezentacja Kosobudy 10.10.2022 .pptx

2. Gotelp, 11 października 2022 r . (gmina Czersk)

Prezentacja Gotelp 11.10.2022 r.pptx

3. Ostrowite, 12 października 2022 r. (gmina Chojnice)

Prezentacja Ostrowite 12.10.2022 r.pptx

4. Konarzyny, 27 października (gmina Konarzyny)

Prezentacja Konarzyny 27.10.2022 r.pptx

5. Lipnica, 27 października 2022 r. (Gmina Lipnica)

Prezentacja Lipnica 27.10.2022 r.pptx

W dniach od 19.10 do 20.10.2022 r. w Hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich odbyły się warsztaty konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Warsztaty konsultacyjne rozpoczął Pan Jakub Pietruszewski z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, tematyka spotkania dotyczyła obszaru Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Z kolei drugą część warsztatów poprowadził Pan Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Tematyka obejmowała analizę potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, jak również analizę SWOT.
Drugi dzień spotkania to kontynuacja spotkania z Panem Ryszardem Kamińskim. Podsumowane zostały warsztaty konsultacyjne z dnia poprzedniego, w szczególności analiza potrzeb rozwojowych oraz potencjału danego obszaru. Omówione zostały cele strategii, w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów oraz planowanych działań w obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.


Poniżej Relacja ze spotkania branżowego w temacie polityki senioralnej, które odbyło się w dniu 17.11.2022 r. w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach. W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim seniorzy z obszaru LGD Sandry Brdy, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz eksperci i zaproszeniu goście. Spotkanie było okazją do konsultacji dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju pod kontem planowanych form wsparcia dla seniorów.


Dnia 01.12.2022 r. (tj. czwartek) w siedzibie Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka” przy ul. Rybackie 10 odbyło się spotkanie dotyczące tematyki Smart Village oraz spotkanie fokusowe z organizacjami pozarządowymi z obszaru LGD Sandry Brdy. W spotkaniu wzięli udział eksperci od rozwoju lokalnego: Ryszard Kamiński, Ireneuszu Kamiński oraz Prezes LGD Grażyna Wera-Malatyńska.


W dniu 13.02.2023 r. ( tj. poniedziałek) w siedzibie Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3, odbyło się spotkanie LGD Sandry Brdy z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Chojnickiego. Podczas spotkania dokonano konsultacji założeń LSR 2023 – 2027 w zakresie przedsięwzięć wpływających na ochronę środowiska i klimatu oraz oddziaływujących na obszar rolnictwa.


Dnia 21.02.2023 r. o godz. 10:00 w Charzykowach przy ulicy Rybackiej 10 w siedzibie Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” odbyło się spotkanie konsultacyjne dla branży turystycznej w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju 2023 – 2027. 
Podczas konferencji na temat trendów, oczekiwań klientów, działań marketingowych w aspekcie turystyki na obszarach wiejskich opowiadał Pan Łukasz Magrian – Dyrektor Pomorskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej w Gdańsku.
Dodatkowo swoją wiedzą z zakresu działalności gospodarstw opiekuńczych na przykładzie powiatu tucholskiego  podzieliła się Pani Magdalena Kurpinowicz Prezes Partnerstwa „ Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie”. Z kolei właściciele Agroturystyki Ściernisko Pani Marlena Bettin-Miecznik wraz z mężem Sławomirem opowiedzieli uczestnikom o praktycznych aspektach funkcjonowania swojej zagrody edukacyjnej  i zaprezentowali jej działalność.
Ponadto o możliwościach, obszarach i zasadach wsparcia finansowego dla branży turystycznej w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 opowiedział dyrektor Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy – Stanisław Piesik.

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków