Film promocyjny

Aktualności – wsparcie przygotowawcze

Krótka informacja o wsparciu przygotowawczym.
Data publikacji: 14.04.2022 r.

Czemu ma służyć wsparcie przygotowawcze?

Wsparciem przygotowawczym określamy wielokierunkowy proces, który pozwala przygotować  Lokalną Grupę Działania do  sporządzenia  Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
Nabór konkursowy na wsparcie przygotowawcze został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w terminie od 4 kwietnia 2022 r. – 29 kwietnia 2022 r.
Projekt zakłada włączenie społeczności lokalnej do prac nad LSR za pomocą różnych narzędzi:
– konsultacje z mieszkańcami – spotkania z mieszkańcami na terenie każdej z gmin objętych planowaną strategią  – spotkania odbywać się będą we wrześniu podczas konsultacji dokonamy analizy potrzeb rozwojowych oraz potencjału obszaru LGD Sandry Brdy,
– wyłonimy mocne i słabe strony obszaru oraz określimy szanse i zagrożenia, a przede wszystkim nowe kierunki rozwoju,
– strona internetowa – w naszym przypadku zakładka na stronie już istniejącej gdzie zamieszczać będziemy informacje o spotkaniach, ankiety dla mieszkańców oraz bieżące efekty prac nad strategią,
– badania ankietowe, które przeprowadzimy w celu poznania opinii jak największej grupy mieszkańców – ich potrzeb, oczekiwań, preferowanych kierunków i celów rozwoju obszaru,
– powołanie zespołu ds. LSR – który będzie w stałym kontakcie z mieszkańcami i sektorami gromadząc i analizując zgłaszane uwagi,
– indywidualne konsultacje w biurze LGD.
Aktualnie pracujemy nad przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy obszaru i gromadzeniem danych, które pozwolą nam zbudować rzetelne podwaliny do tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1
Data publikacji: 29 kwietnia 2022 r.

Dziś został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020 do Zarządu Województwa Pomorskiego.
Przygotowaliśmy już plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2023-2027, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych na obszarze działania Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy ” tj. gmin:  Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny i Lipnica.

Podpisanie umowy
Data publikacji: 26.05.2022 r.

W dniu 26.05.2022 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy nr 00022-6934-UM1100025/22 przyznająca pomoc w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy).

Plan włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania LSR
Data publikacji 01.06.2022 r.


Publikujemy plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem społeczności na lata 2023 – 2023,
w tym przeprowadzenie na obszarze LGD Sandry Brdy konsultacji społecznych.


Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków