Film promocyjny

Plan włączenie społeczności lokalnej

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy treść planu włączenia społeczności lokalnej w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Sandry Brdy na lata 2023 – 2027.
1. Opis procesu przygotowania LSR.
Zakłada się udział lokalnej społeczności w przygotowaniu LSR, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzez zorganizowanie 5 spotkań stacjonarnych. Spotkania będą poświęcone analizie potrzeb rozwojowych potencjału obszaru, a także celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań. Spotkania odbędą się na terenie gmin: Choince, Brusy, Czersk, Konarzyny oraz Lipnica. Prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Sandry Brdy będą podzielone na kilka kluczowych etapów, podczas których zastosowane zostaną różne metody włączenia społeczności lokalnej w proces powstania LSR. Nad prawidłowością przebiegu danego procesu nadzór będzie sprawowała grupa inicjatywna, złożona z przedstawiciel Zarządu i członków stowarzyszenia. Pierwszym etapem włączenia społeczności lokalnej w proces tworzenia LSR będzie przygotowanie założeń diagnozy, właściwej diagnozy opracowanie analizy SWOT przy uwzględnieniu celów głównych podejścia LEADER takich jak innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstw w realizacji LSR. Na tym etapie, ze względu na wolę szerokiego poznania opinii społeczności, odbywać się będą spotkania, na które będą zapraszani przedstawiciele wszystkich sektorów oraz mieszkańcy gmin. Równolegle będą prowadzone spotkania fokusowe z konkretnymi grupami potencjalnych interesariuszy oraz badania indywidualne metodą PAPI. Udostępniony zostanie również internetowy formularz ankiety, który umożliwi przekazywanie uwag w sposób niebezpośredni. W kolejnym drugim etapie prac nad LSR zostaną określone cele, wskaźniki oraz plan działania. Trzeci etap będzie polegał na opracowaniu zasad wyboru operacji i ustaleniu kryteriów wyboru operacji. Zarówno na stronie internetowej www.sandrybrdy.pl jak również na materiałach przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej zostanie umieszczona informacja o współfinansowaniu przygotowania LSR z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Adres strony internetowej, na potrzeby LSR – www.sandbrybrdy.pl, zakładka w menu „Wsparcie przygotowawcze II nabór”.

3. Harmonogram spotkań konsultacyjnych prowadzonych na obszarze LGD Sandry Brdy (gminy: Chojnice, Czersk, Bursy, Konarzyny, Lipnica).
Przedstawiamy poniżej planowany harmonogram spotkań na które zapraszamy wszystkie osoby i podmioty zainteresowane rozwojem naszego obszaru. W połowie sierpnia br. zostanie podana dokładna informacja o miejscach i czasie spotkań.

Lp.Nazwa gminyMiejscowośćPlanowany termin spotkania
1.Gmina BrusyKosobudy10 października 2022
2.Gmina CzerskGotelp11 października 2022
3.Gmina ChojniceOstrowite12 października 2022
4. Gmina KonarzynyKonarzyny27 października 2022
5.Gmina LipnicaLipnica27 października 2022
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie plakat-spotkania-w-sprawie-konsultacji-LSR-709x1024.jpg


Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków