Film promocyjny

O nas

Inicjatywa powołania trójsektorowego partnerstwa na obszarze pojawiła się w 2004 roku jako efekt kampanii informacyjnej na temat Pilotażowego Programu Leader+. Pierwsze spotkanie poświęcone tworzeniu partnerstwa i udziałowi w Pilotażowym Programie Leader+ odbyło się 1 maja 2004 roku w Chojnicach. Zainteresowanie programem spowodowało podjęcie działań mających na celu spełnienie wszystkich warunków wymaganych przez Program. Efektem zapoczątkowanej przez Gminę Chojnice współpracy z Gminą Brusy, Czersk i Konarzyny oraz partnerami z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego był projekt „Od edukacji do integracji dla ekorozwoju Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej” w ramach Pilotażowego Programu Leader+ – Schemat I. Realizacja projektu zakończyła się sukcesem – powstała szeroko konsultowana społecznie Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich, a ukoronowaniem projektu było powstanie w dniu 11 kwietnia 2006 roku Fundacji Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy. Powołanie fundacji stanowiło przełomowy moment we wdrażaniu Programu Leader+ na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Dzięki temu pojawiły się nowe możliwości, związane przede wszystkim z II Schematem P.P. Leader+. Wniosek o rejestrację sądową został złożony w dniu 16 maja 2006 roku, sama rejestracja nastąpiła w dniu 11 sierpnia 2006 roku. Rejestracja sądowa stworzyła Fundacji LGD Sandry Brdy możliwość ubiegania się o pomoc na realizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader+. Przyznanie pomocy i realizacja projektu w okresie od stycznia 2007 roku do maja 2008 roku umożliwiły kontynuowanie działań na rzecz budowania partnerstwa. W tym czasie nastąpił ilościowy rozwój partnerstwa, jak też jego konsolidacja, integracja partnerów i pogłębienie współpracy między nimi. Dzięki realizacji zadań zawartych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Fundacja LGD Sandry Brdy stała się instytucją posiadającą duży autorytet w społeczności lokalnej i przyciągającą do współpracy najaktywniejszych mieszkańców obszaru. Dzięki realizacji projektu „Sandry Brdy – w stronę ekorozwoju” udało się wykonać wiele działań, w tym m.in. organizację imprez kulturalnych, które po raz pierwszy zostały zorganizowane w wymiarze szerszym niż tylko gminnym; zinwentaryzowano zasoby obszaru, także w wymiarze ponadgminnym; opracowano szereg koncepcji rozwoju poszczególnych miejscowości. Realizacja projektu „Sandry Brdy – w stronę ekorozwoju”, poprzez szereg wspólnych działań jeszcze bardziej skonsolidowała partnerów i pokazała, że w przyszłości współpraca międzysektorowa będzie nie tylko możliwa, ale też skuteczna.
W 2008 roku, po zakończeniu realizacji projektu w ramach 2 schematu Pilotażowego Programu Leader+, członkowie partnerstwa podjęli decyzję o zmianie jego formy prawnej. Postanowiono, że partnerstwo przybierze formę prawną stowarzyszenia, która lepiej odpowiada wymaganiom formalno-prawnym odnoszącym się do realizacji osi 4. Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Akces do stowarzyszenia złożyły także nowe podmioty, które wcześniej nie były partnerami Fundacji Sandry Brdy. Wynikało to z faktu powiększenia obszaru działania partnerstwa o gminę Lipnica, której władze samorządowe zgłosiły chęć współpracy z partnerstwem i wspólne wdrażanie podejścia Leader w nowym okresie programowania. Rejestracja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy nastąpiła w dniu 29 października 2008 roku. Stowarzyszenie pełniło funkcję lokalnej grupy działania w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, umożliwiając realizację wielu inicjatyw, które wpłynęły na rozwój obszaru. Członkowie Rady rozpatrywali łącznie 238 wniosków złożonych w ramach naborów, co najważniejsze, w wyniku przeprowadzonych kontroli nigdy nie unieważniono uchwał podjętych podczas posiedzeń. Warto zaznaczyć, że stosowane przez LGD kryteria wyboru operacji w ramach tzw. „małych projektów” zostały bardzo pozytywnie ocenione przez audytorów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, jako przykład kryteriów preferujących beneficjentów z sektora społecznego.
Niewątpliwym sukcesem tego okresu było także zainicjowanie powstania Światowego Rezerwatu Biosfery UNESCO MaB Bory Tucholskie. Rezerwat został utworzony w 2010 roku i jest obecnie jedną z najważniejszych marek promocyjnych obszaru.
LGD Sandry Brdy także jako jedna z sześciu grup w województwie pomorskim zdobyła dodatkowe środki na realizację nowych celów LSR. Związane one były z odnawialnymi źródłami energii, których promotorem LGD jest do dzisiaj. LGD Sandry Brdy była koordynatorem dwóch projektów współpracy, przy czym jeden realizowany był na obszarze ponadregionalnym. Jako partner brała udział w realizacji projektu współpracy dotyczącego dziedzictwa kulinarnego Pomorza. W chwili obecnej Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy należy do jednych z najstarszych partnerstw trójsektorowych, które w niezmienionym kształcie działają na terenie województwa pomorskiego.
Kierunek działalności LGD w zakresie rozwoju obszaru w latach 2016-2023 będzie opierał się na podobnych akcentach, z uwzględnieniem dalszej działalności na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczego, opartego głównie na turystyce, tworzeniu miejsc pracy oraz działalności na rzecz zrównoważonego ekorozwoju, w ramach którego działalność człowieka jest zgodna z zasadami poszanowania i dbałości o środowisko naturalne.

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków