„Akademia Aktywnego Seniora” – operacja własna, Chojnice 11.03.2019 r.

-02.04.2019 – informujemy o zamknięciu naboru do projektu ze względu na wyczerpanie się limitu zgłoszeń (100 osób).


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza nabór do projektu pn.: „Akademia Aktywnego Seniora”. Do udziału w projekcie zapraszamy seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia oraz posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy: wiejskiej Chojnice, Konarzyny, Brusy, Czersk, Lipnica.
W ramach projektu planujemy cykl zajęć dla seniorów /zajęcia ruchowe, dietetyk, kosmetyczka itp./ oraz serię wyjazdów integracyjno – edukacyjnych.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zgłoszenie udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do biura formularza zgłoszeniowego (osobiście – Chojnice, ul. Wysoka 3 budynek Wszechnicy Chojnickiej pok. 212 bądź mailowo na adres: biuro@sandrybrdy.pl)


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza nabór do projektu pn.: „Akademia Aktywnego Seniora”. Do udziału w projekcie zapraszamy seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia oraz posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy: wiejskiej Chojnice, Konarzyny, Brusy, Czersk, Lipnica.
W ramach projektu planujemy cykl zajęć dla seniorów /zajęcia ruchowe, dietetyk, kosmetyczka itp./ oraz serię wyjazdów integracyjno – edukacyjnych.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zgłoszenie udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do biura formularza zgłoszeniowego (osobiście – Chojnice, ul. Wysoka 3 budynek Wszechnicy Chojnickiej pok. 212 bądź mailowo na adres: biuro@sandrybrdy.pl)

VI Maraton Gocki (Maraton, Półmaraton i bieg na 10 km).

Maraton, Półmaraton oraz bieg na dystansie 10 km wpisał się już na stałe w kalendarz imprez biegowych. Uczestnicy z poprzednich edycji podkreślają miłą atmosferę podczas biegu oraz jego lokalizację w sercu Borów Tucholskich, w pobliżu Rezerwatu Kamienne Kręgi w Odrach – ośrodka dawnej kultury gockiej. Serdecznie zapraszamy na tegoroczną edycję wszystkich miłośników imprez biegowych oraz niepowtarzalnej przyrody i walorów krajobrazowych!
Zgłoś udział w maratonie za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: https://dostartu.pl/vi-maraton-gocki-polmaraton-gocki-i-bieg-na-10-km-v3186.pl.html

Opłata za bieg
Uczestnicy biegu zobowiązani są do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 25 zł na numer
rachunku bankowego: 65 8147 0002 0011 1735 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Czersku, tytuł płatności: imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem MG2019.
Regulamin do pobrania tutaj: Regulamin MG 2019

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Chojnice, 15.01.2019 r.

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej z realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017r.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy zaprasza na warsztat analityczno-refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR naszej Lokalnej Grupy Działania.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) w godz. 13.00-18.00 w  siedzibie Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka” w Charzykowach,  ul. Rybacka 10. (Międzyregionalne Centrum Współpracy  i Promocji w Charzykowach).

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, jak również mieszkańców obszaru objętego LSR, a także wnioskodawców i wszystkich zaangażowanych w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy.

Podczas warsztatu podjęta zostanie dyskusja w oparciu o poniższe pytania:

1.       Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
2.       W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
3.        W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4.       W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
5.       Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
6.       Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
7.       Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
8.       Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Ponadto zostanie  przedstawiony  Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Sandry Brdy za lata 2016 – 2018 r. Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD i które są dostępne dla  wszystkich zainteresowanych uczestników warsztatu na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem.
Dane można uzyskać po zgłoszeniu zapotrzebowania  na adres mailowy biuro@sandrybrdy.pl oraz osobiście w siedzibie LGD Sandry Brdy – Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 /budynek Wszechnicy Chojnickiej/.
W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2019 roku

 

Ankieta skierowana do mieszkaców gmin powiatu chojnickiego i gminy Lipnica


Zapraszamy Państwa – mieszkańców gmin powiatu chojnickiego oraz gminy Lipnica
do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie, która jest Państwa miejscem zamieszkania.
Badanie jest realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

ankieta

Nabór na wolne stanowisko pracy (zakończony).

Chojnice, 30.11.2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia. Dokumenty konkursowe (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy składać w biurze LGD do dnia 06.12.2018 r. W dniu 07.12.2018 r. z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Czytaj więcej