VI Maraton Gocki (Maraton, Półmaraton i bieg na 10 km).

Maraton, Półmaraton oraz bieg na dystansie 10 km wpisał się już na stałe w kalendarz imprez biegowych. Uczestnicy z poprzednich edycji podkreślają miłą atmosferę podczas biegu oraz jego lokalizację w sercu Borów Tucholskich, w pobliżu Rezerwatu Kamienne Kręgi w Odrach – ośrodka dawnej kultury gockiej. Serdecznie zapraszamy na tegoroczną edycję wszystkich miłośników imprez biegowych oraz niepowtarzalnej przyrody i walorów krajobrazowych!
Zgłoś udział w maratonie za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: https://dostartu.pl/vi-maraton-gocki-polmaraton-gocki-i-bieg-na-10-km-v3186.pl.html

Opłata za bieg
Uczestnicy biegu zobowiązani są do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 25 zł na numer
rachunku bankowego: 65 8147 0002 0011 1735 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Czersku, tytuł płatności: imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem MG2019.
Regulamin do pobrania tutaj: Regulamin MG 2019

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Chojnice, 15.01.2019 r.

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej z realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017r.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy zaprasza na warsztat analityczno-refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR naszej Lokalnej Grupy Działania.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) w godz. 13.00-18.00 w  siedzibie Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka” w Charzykowach,  ul. Rybacka 10. (Międzyregionalne Centrum Współpracy  i Promocji w Charzykowach).

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, jak również mieszkańców obszaru objętego LSR, a także wnioskodawców i wszystkich zaangażowanych w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy.

Podczas warsztatu podjęta zostanie dyskusja w oparciu o poniższe pytania:

1.       Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
2.       W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
3.        W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4.       W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
5.       Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
6.       Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
7.       Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
8.       Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Ponadto zostanie  przedstawiony  Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Sandry Brdy za lata 2016 – 2018 r. Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD i które są dostępne dla  wszystkich zainteresowanych uczestników warsztatu na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem.
Dane można uzyskać po zgłoszeniu zapotrzebowania  na adres mailowy biuro@sandrybrdy.pl oraz osobiście w siedzibie LGD Sandry Brdy – Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 /budynek Wszechnicy Chojnickiej/.
W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2019 roku

 

Ankieta skierowana do mieszkaców gmin powiatu chojnickiego i gminy Lipnica – Chojnice dnia 16 stycznia 2019 r.


Zapraszamy Państwa – mieszkańców gmin powiatu chojnickiego oraz gminy Lipnica
do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie, która jest Państwa miejscem zamieszkania.
Badanie jest realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

ankieta

Nabór na wolne stanowisko pracy (zakończony).

Chojnice, 30.11.2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia. Dokumenty konkursowe (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy składać w biurze LGD do dnia 06.12.2018 r. W dniu 07.12.2018 r. z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Czytaj więcej

Informacja o zrealizowanym projekcie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Rowerowy projekt współpracy” mająca na celu „Przygotowanie do czasu złożenia wniosku o płatność dokumentacji technicznej szlaków rowerowych i małej infrastruktury, która zostanie wykorzystana do realizacji projektu współpracy polegającego na wytyczeniu i oznakowaniu szlaków rowerowych na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy oraz na terenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 – projekty współpracy
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania.”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Zaprojektowane oznakowanie pozwoli na połączenie szlaków rowerowych w powiatach człuchowskim, chojnickim, bytowskim i słupskim oraz włączenie powiatu człuchowskiego, chojnickiego i bytowskiego w regionalną sieć rowerową.