Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Chojnice, 15.01.2019 r.

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej z realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017r.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy zaprasza na warsztat analityczno-refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR naszej Lokalnej Grupy Działania.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) w godz. 13.00-18.00 w  siedzibie Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka” w Charzykowach,  ul. Rybacka 10. (Międzyregionalne Centrum Współpracy  i Promocji w Charzykowach).

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, jak również mieszkańców obszaru objętego LSR, a także wnioskodawców i wszystkich zaangażowanych w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy.

Podczas warsztatu podjęta zostanie dyskusja w oparciu o poniższe pytania:

1.       Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
2.       W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
3.        W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4.       W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
5.       Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
6.       Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
7.       Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
8.       Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Ponadto zostanie  przedstawiony  Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Sandry Brdy za lata 2016 – 2018 r. Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD i które są dostępne dla  wszystkich zainteresowanych uczestników warsztatu na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem.
Dane można uzyskać po zgłoszeniu zapotrzebowania  na adres mailowy biuro@sandrybrdy.pl oraz osobiście w siedzibie LGD Sandry Brdy – Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 /budynek Wszechnicy Chojnickiej/.
W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2019 roku