Aktualności
Film promocyjny

Ogłoszenie konkursu nr 29/2022

Data publikacji: 15.04.2022 r .

Ogłoszenie o naborze nr 29/2022
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

ogłasza konkurs
w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 c) rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 „Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże
i innowacyjne rozwiązania w biznesie”.

Forma wsparcia: refundacja.

Termin składania wniosków:  29.04.2022 r.18.05.2022 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną.

Limit środków dostępnych w konkursie: 221 434,80 Euro, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursi 4,00 PLN/EURO wynosi: 885 739,20 PLN.

Kwota wsparcia: do 300 000 zł.

Inne warunki[1]: brak.

Pozostałe informacje[2]: intensywność wsparcia dla podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – 50% kosztów kwalifikowanych.

Warunki udzielenia wsparcia:

1) Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
2) Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym
w ogłoszeniu,
3) Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,
4) Operacja musi otrzymać minimum punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów wyboru (tj. 5 pkt, w tym obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia).
5) Utworzenie miejsca pracy.

Dokumenty wymagane do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

1) Wnioski wraz kompletami niezbędnych załączników w 2 egz. w wersji papierowej sporządzone na formularzach udostępnionych na stronie www.sandrybrdy.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, procedura wyboru i oceny dostępne są na stronie www.sandrybrdy.pl.

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami
Wniosek o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku
Pełna dokumentacja aplikacyjna – link

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD Sandry Brdy (ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice). Pytania można także kierować na adres e-mail biuro@sandrybrdy oraz telefonicznie 52 397 79 64, 512 045 078.

[1] W przypadku nałożenia takiego obowiązku wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
[2] W przypadku konieczności LGD może zamieścić inne ważne informacje, np. związane z przedsięwzięciem, którego dotyczy nabór.Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków