Film promocyjny

Wdrażanie LSR

W niniejszym dziale znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne dokumenty
związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 -2023 
(Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność)

Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru LGD Sandry Brdy - otwórz
Harmonogram planowanych naborów wniosków - otwórz
Link do miejsca publikacji umowy ramowej - otwórz
Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
(kryteria wyboru operacji str. 30) - otwórz
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie – przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywność gospodarcza mieszkańców)
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)
– wniosek o przyznanie pomocy_5z – otwórz
– instrukcja do wniosku o pomocy_5zotwórz
– biznesplan_5zotwórz
– tabele finansowe_5zotwórz 
– informacja pomocnicza do biznesplanu_5zotwórz
– załącznik B_VII – otwórz   
– załącznik B_VII_A – otwórz 

2)Załączniki – inne 
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja pdf) – otwórz
-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja .xls) – otwórz
– RODO-Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2. – otwórz
– Identyfikatory gmin – otwórz
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy_6z
– umowa o przyznaniu pomocy_6z – otwórz 
– zał. nr 1 do umowy – biznesplan_6z – otwórz 
4) Formularz wniosku o płatność 5z 
– wniosek o płatność_5z – otwórz
– załącznik nr 2 Wykaz faktur_5z – otwórz 
– instrukcja do wniosku o płatność_5z – otwórz
– sprawozdanie z realizacji biznesplanu  – otwórz
– informacja pomocnicza do sprawozdania biznesplan_5z – otwórz 
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności 
1) Wniosek o przyznanie pomocy 

– Formularz wniosku o przyznanie pomocy 5z (*.xls) – otwórz
– Instrukcja wypełniania wniosku –otwórz
2) Biznesplan (wersja  5z) 
– Biznesplan 5z (*.doc) – otwórz
– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu – otwórz
– Tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3 – otwórz
3) Załączniki – inne
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf) – otwórz 
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls) –
otwórz 
RODO-Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2. – otwórz
– Identyfikatory gmin – otwórz
– Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz
4) Umowa o przyznaniu pomocy_9z 
– umowa o przyznaniu pomocy – otwórz
– załącznik nr 1 do umowy ZRF – otwórz 
5) wniosek o płatność
– Formularz wniosku o płatność 5z (*.xls) – otwórz
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – otwórz 
– Sprawozdanie z realizacji biznesplanu – otwórz 

 

 Dokumenty archiwalne
4) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
– Wniosek o przyznanie pomocy_4z – otwórz
– Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy_4z – otwórz
– Biznesplan_4z  – otwórz
– Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4  – otwórz
– Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – otwórz
6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
-Wniosek o płatność (*.pdf)otwórz
Wniosek o płatność (*.xlsx) otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) –otwórz
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx) otwórz
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx)otwórz
-Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanuotwórz
 

1. Wniosek o przyznanie pomocy
2. Instrukcja wypełniania wniosku
3. Biznesplan
4. Biznes plan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)
5. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
6. Zasady wypełniania Oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
8. RODO – Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2

III. Zasady przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR

Harmonogram planowanych naborów wniosków
Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru LGD Sandry Brdy 
Pozostałe dokumenty - link
Wzory dokumentów 19.2
Najczęściej zadawane pytania Poddziałanie 19.2
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność najczęściej zadawane pytania – zaktualizowane na dzień 25 października 2018 r.
otwórz

Premie na podjęcie działalności 
prezentacja – nowe zasady 

IV. W poniższym linku znajdą Państwo treść umowy ramowej oraz pozostałe dokumenty wynikające z obowiązków informacyjnych LGD.
– umowa ramowa + pozostała dokumentacja

Wzory dokumentów 19.4

Wzory dokumentów 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja:
1.Informacja monitorującej  realizację operacji
2.Instrukcja wypełniania informacji monitorującej
3. Wniosek o płatność
4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Link do wzorów dokumentów 19.4

Wzory oświadczeń RODO.  
Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2.
Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2 – karty wkładu.
Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2 – listy obecności.
Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków