Informacja o zrealizowanym projekcie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Rowerowy projekt współpracy” mająca na celu „Przygotowanie do czasu złożenia wniosku o płatność dokumentacji technicznej szlaków rowerowych i małej infrastruktury, która zostanie wykorzystana do realizacji projektu współpracy polegającego na wytyczeniu i oznakowaniu szlaków rowerowych na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy oraz na terenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 – projekty współpracy
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania.”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Zaprojektowane oznakowanie pozwoli na połączenie szlaków rowerowych w powiatach człuchowskim, chojnickim, bytowskim i słupskim oraz włączenie powiatu człuchowskiego, chojnickiego i bytowskiego w regionalną sieć rowerową.