Nabór na wolne stanowisko pracy (zakończony).

Chojnice, 30.11.2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia. Dokumenty konkursowe (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy składać w biurze LGD do dnia 06.12.2018 r. W dniu 07.12.2018 r. z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Zarząd zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Opis stanowiska pracy:

STANOWISKO: DYREKTOR BIURA

BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻONY: Prezes Zarządu

ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Inicjowanie i koordynacja zadań realizowanych przez Biuro Stowarzyszenia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w ramach innych programów, których beneficjentem będzie Stowarzyszenie;

Planowanie działalności biura, w szczególności przygotowanie rocznych planów pracy i budżetu, kierowanie pracą biura w celu realizacji założonych zadań i planów dotyczących doradztwa, realizacji projektów własnych i projektów współpracy, funkcjonowania i aktywizacji, zarządzanie personelem biura, nadzór nad realizacją zadań zleconych wykonawcom zewnętrznym, składanie sprawozdań z działalności biura i stanu realizacji zadań, nadzorowanie wykonywania zadań biura wynikających z uchwał Walnego Zebrania, Zarządu i Rady  Stowarzyszenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ: merytoryczna, za funkcjonowanie biura, formalna, administracyjna, z powierzone wyposażenie stanowiska pracy, za powierzoną dokumentację.

ZAKRES UPRAWNIEŃ: Bieżąca koordynacji działań biura, bezpośrednia realizacja zadań zleconych przez Prezesa LGD.

UDZIELONE STAŁE PEŁNOMOCNICTWA:

Współpraca: Wewnętrzne: zatrudniona kadra, księgowość.

Zewnętrzne: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, jst. z obszaru działania LGD, członkowie i partnerzy LGD, mieszkańcy obszaru LGD.

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

Pożądane: wykształcenie wyższe, doświadczenie (3 lata) na kierowniczym stanowisku pracy, ew. samodzielnym stanowisku pracy, kursy i szkolenia z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, programu Leader, doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, znajomości jednego języka obcego używanego powszechnie na terenie UE.

Konieczne: umiejętność samoorganizacji, zdolność myślenia analitycznego i projektowego, umiejętność kierowania zespołem i koordynacji złożonych zadań, obsługa urządzeń biurowych,  obsługa pakietów programów biurowych (edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne), bardzo dobra znajomość zagadnień  związanych Lokalną Grupą Działania Sandry Brdy, Lokalną Strategią Rozwoju, PROW 2014 –  2020.

Dodatkowe: odporność na stres, umiejętność organizacji pracy, wysoka kultura osobista.

WYMIAR CZASU PRACY: tydzień pracy od poniedziałku do piątku, w zależności od zakresu bieżących zadań nienormowany czas  pracy.

WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY: podstawowy sprzęt biurowy, podstawowe meble, służbowy telefon komórkowy.

Chojnice, 10.12.2018 r.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji stanowisko obejmie p. Stanisław Piesik, zam. Chojnice.