Film promocyjny

Badania ankietowe i konsultacje dokumentu LSR.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania Sandry Brdy realizuje proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru LGD Sandry Brdy. W ramach danego procesu niezbędne jest przeprowadzenie szerokich konsultacji z lokalną społecznością na każdym etapie tworzenia strategii jak również wykorzystanie szerokiego wachlarza narzędzi komunikacyjnych, które są niezbędne to uzyskania od mieszkańców i interesariuszy LGD istotnych informacji służących tworzeniu lokalnej strategii rozwoju.
Prosimy o aktywny udział w tworzeniu LSR i przekazywanie nam informacji zwrotnej z wykorzystaniem wskazanych poniżej narzędzi badawczych i środków komunikacji.

Naszym celem jest wykorzystanie wszechstronnych partycypacyjnych metod konsultacji na każdym etapie prac na LSR. W tym zakresie

I. Konsultacje dokumentów LSR

 1. Diagnoza stanu obecnego LSR
  Dokument pn. diagnoza stanu obecnego LSR obszaru LGD Sandry Brdy zawiera wstępną diagnozę przedstawiającą aktualny obraz sytuacji społecznego gospodarczej obszaru (w tym analizę problemów i potrzeb oraz zasobów i potencjałów na obszarze) z naciskiem na obszary które będą mogły być objęte wsparciem w ramach dostępnych środków z Planu Strategicznego WPR i Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza.
  – dokument pn. diagnoza stanu obecnego LSR
  Wszelkie uwagi do dokumentu można zgłaszać:
  – za pośrednictwem formularza google forms – link
  lub za pomocą formularza uwag w wersji doc. – formularz uwag
  Formularz uwag w wersji doc. należy przekazać drogą mailową na
  adres biuro@sandrybrdy.pl lub złożyć osobiście w biurze LGD (Chojnice ul. Wysoka 3, pok. 212)
 2. Konsultacja dokumentu – Analiza potrzeb i potencjałów LSR
  /wersja uwzględniająca wyniki przeprowadzonych konsultacji/
 3. Analiza SWOT – wyniki
 4. Materiał do konsultacji – cele, przedsięwzięcia, budżet, wskaźniki, beneficjenci, grupy docelowe
 5. Materiał do konsultacji – plan komunikacji, zasady dot. ustalania i zmiany kryteriów wyboru, zasady monitoringu i ewaluacji

II. Badania Ankietowe

 1. Ankieta dla mieszkańców – celem ankiety analiza potrzeb i potencjału obszaru LGD Sandry Brdy
  ankieta elektroniczna: https://forms.gle/NT5cHzmskFcBJrFN8
  wersja edytowalna (plik doc.): ankieta wersja doc.
 2. Karta projektowa – zgłoś pomysł na przedsięwzięcie dot. obszaru LGD Sandry Brdy.
  Elektroniczna karta projektowa: https://forms.gle/KFvGnib98V7x2i4Y8
  wersja edytowalna (plik doc.): karta wersja doc
 3. Badanie opinii metodą PAPI (Paper and Pencil Interwieving)
  Ankiety, kartę projektową i formularz uwag możesz wypełnić osobiście korzystając z pomocy naszego biura LGD. Zapraszamy do wizyty osobistej w naszej siedzibie: Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212, w godzinach od 8:00 do 14:00 . Wywiad PAPI to najbardziej znany tradycyjny rodzaj wywiadu osobistego, w trakcie którego ankieter ( w naszym przypadku pracownik biura) wykorzystuje papierową wersję dokumentu badawczego czytając respondentowi pytania i ręcznie zapisuje/odnotowuje wyniki odpowiedzi.
 4. Badanie opinii metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interwieving)
  Ankiety, kartę projektową i formularz uwag możesz wypełnić kontaktując się z nami na nr tel. 512 045 078 w godzinach od 8:00 do 14:00. Pracownik Biura przeprowadzi z tobą wywiad telefoniczny wykorzystując treści dokumentów badawczych.

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków