Film promocyjny

Badania ankietowe i konsultacje dokumentu LSR.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania Sandry Brdy realizuje proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru LGD Sandry Brdy. W ramach danego procesu niezbędne jest przeprowadzenie szerokich konsultacji z lokalną społecznością na każdym etapie tworzenia strategii jak również wykorzystanie szerokiego wachlarza narzędzi komunikacyjnych, które są niezbędne to uzyskania od mieszkańców i interesariuszy LGD istotnych informacji służących tworzeniu lokalnej strategii rozwoju.
Prosimy o aktywny udział w tworzeniu LSR i przekazywanie nam informacji zwrotnej z wykorzystaniem wskazanych poniżej narzędzi badawczych i środków komunikacji.

Naszym celem jest wykorzystanie wszechstronnych partycypacyjnych metod konsultacji na każdym etapie prac na LSR. W tym zakresie
I. Konsultacje dokumentów LSR

 1. KonsultacjeZałożenia do diagnozy obszaru Dokument pn. założenia do diagnozy obszaru LGD Sandry Brdy zawiera wstępną diagnozę przedstawiającą aktualny obraz sytuacji społecznego gospodarczej obszaru (w tym analizę problemów i potrzeb oraz zasobów i potencjałów na obszarze) z naciskiem na obszary które będą mogły być objęte wsparciem w ramach dostępnych środków z Planu Strategicznego WPR i Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza.
  Założenia do diagnozy obszaru LGD Sandry Brdypobierz
  Wszelkie uwagi do dokumentu można zgłaszać:
  – za pośrednictwem formularza google forms – link
  lub za pomocą formularza uwag w wersji doc. – formularz uwag
  Formularz uwag w wersji doc. należy przekazać drogą mailową na
  adres biuro@sandrybrdy.pl lub złożyć osobiście w biurze LGD (Chojnice ul. Wysoka 3, pok. 212)
 2. Konsultacje – Analiza potrzeb i potencjałów LSR oraz analiza SWOT – konsultacje
  Celem nadrzędnym niniejszej diagnozy była identyfikacja potencjałów rozwojowych oraz problemów i potrzeb obszaru wdrażania lokalnej strategii rozwoju. Realizacja tego zadania pozwoliła, w połączeniu z dokonaniem uspołecznionej analizy SWOT, na wskazanie najistotniejszych wyzwań dla obszaru
  Wobec powyższego poniżej przekazujemy Państwu do konsultacji opracowanie pn. Analiza potrzeb i potencjałów LSR. Udostępniamy również do konsultacji sporządzoną analizę SWOT.
  – Analiza potrzeb i potencjałów LSR pobierz
  Wszelkie uwagi do w/w opracowania można zgłaszać:
  – za pośrednictwem formularza google forms – link
  lub za pomocą formularza uwag w wersji doc. – formularz uwag
  Analiza SWOT – pobierz
  Wszelkie uwagi do w/w opracowania można zgłaszać:
  – za pośrednictwem formularza google forms – link
  lub za pomocą formularza uwag w wersji doc. – formularz uwag
  Formularze uwag w wersji doc. należy przekazać drogą mailową na adres biuro@sandrybrdy.pl lub złożyć osobiście w biurze LGD (Chojnice ul. Wysoka 3, pok. 212).
 3. Materiał do konsultacji – cele, przedsięwzięcia, budżet, wskaźniki, beneficjenci.
  Lokalna Strategia Rozwoju oparta została na trzech filarach – stanowiących cele jej realizacji – określające wizję, stan docelowy czy zobrazowany oczekiwany efekt jej wdrażania. Sformułowane cele są wynikiem przeprowadzone analizy potrzeb i potencjały, która w wyniku kolejnych etapów partycypacyjnych ukierunkowała Strategię na konkretne obszary tematyczne i przedsięwzięcia .Poniżej zamieszczamy opracowanie do konsultacji danym obszarze.
  – Cele, przedsięwzięcia, budżet, wskaźniki, beneficjencipobierz
  Wszelkie uwagi do w/w opracowania można zgłaszać:
  – za pośrednictwem formularza google forms – link
  lub za pomocą formularza uwag w wersji doc. – formularz uwag
 4. Materiał do konsultacji – plan komunikacji, zasady dot. ustalania
  i zmiany kryteriów wyboru, plan działania, zasady monitoringu i ewaluacji
  Głównym założeniem, które zostało przyjęte do realizacji planu komunikacji jest skuteczne informowanie mieszkańców obszaru LSR o wdrażaniu strategii oraz możliwościach ubiegania się o środki na realizację zaplanowanych przez nich działań, następnie wsparcie wyłonionych uczestników procesu komunikacji na etapie realizowania konkretnych operacji.
  – Plan Komunikacjipobierz
  Z punktu widzenia wdrażania LRS istotne jest aby sposób wyboru operacji był procesem transparentnym prowadzonym na określonych zasadach .
  Poniżej przestawiamy Państwu założenia w danym zakresie.
  – Sposób wyboru, oceny operacji i ustanawiania kryteriówpobierz
  Poniżej zamieszczamy również do konsultacji pozostałe kluczowe opracowania zawierające informacje finansowe oraz opisujące zasady monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
  – Plan działania, plan finansowy, monitoring i ewaluacjapobierz
  Wszelkie uwagi do w/w opracowania można zgłaszać:
  – za pośrednictwem formularza google forms – link
  lub za pomocą formularza uwag w wersji doc. –formularz uwag
  Formularze uwag w wersji doc. należy przekazać drogą mailową na adres biuro@sandrybrdy.pl lub złożyć osobiście w biurze LGD (Chojnice ul. Wysoka 3, pok. 212).
 5. Konsultacje dokumentu – Lokalna Strategii Rozwoju Obszaru LGD Sandry Brdy.
  Przedstawiamy Państwu poniżej treść dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru LGD Sandry Brdy. Dokument powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób i podmiotów ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. Dziękujemy wszystkich za aktywny udział w tworzeniu tak istotnego dla rozwoju naszego regionu opracowania.
  LSR obszaru LGD Sandry Brdy – pobierz

II. Badania Ankietowe

 1. Ankieta dla mieszkańców – celem ankiety analiza potrzeb i potencjału obszaru LGD Sandry Brdy
  ankieta elektroniczna: https://forms.gle/NT5cHzmskFcBJrFN8
  wersja edytowalna (plik doc.): ankieta wersja doc.
 2. Karta projektowa – zgłoś pomysł na przedsięwzięcie dot. obszaru LGD Sandry Brdy.
  Elektroniczna karta projektowa: https://forms.gle/KFvGnib98V7x2i4Y8
  wersja edytowalna (plik doc.): karta wersja doc
 3. Badanie opinii metodą PAPI (Paper and Pencil Interwieving)
  Ankiety, kartę projektową i formularz uwag możesz wypełnić osobiście korzystając z pomocy naszego biura LGD. Zapraszamy do wizyty osobistej w naszej siedzibie: Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212, w godzinach od 8:00 do 14:00 . Wywiad PAPI to najbardziej znany tradycyjny rodzaj wywiadu osobistego, w trakcie którego ankieter ( w naszym przypadku pracownik biura) wykorzystuje papierową wersję dokumentu badawczego czytając respondentowi pytania i ręcznie zapisuje/odnotowuje wyniki odpowiedzi.
 4. Badanie opinii metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interwieving)
  Ankiety, kartę projektową i formularz uwag możesz wypełnić kontaktując się z nami na nr tel. 512 045 078 w godzinach od 8:00 do 14:00. Pracownik Biura przeprowadzi z tobą wywiad telefoniczny wykorzystując treści dokumentów badawczych.

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków