Film promocyjny

Umowa Ramowa 2023 – 2027

I. Umowa Ramowa
– Umowa Ramowa z dnia 24.01.2024 – wersja (*.doc) – pobierz


– zał. nr 1 LSR Obszaru LGD Sandry Brdy (*.pdf) – pobierz
– LSR (*.doc) – pobierz
– zał. nr 2 Plan Komunikacji (.pdf) – pobierz
– Plan Komunikacji (.doc) – pobierz


II. Zobowiązania LGD
– § 6 pkt. 7 obowiązki informacyjne i promocyjne związane z wdrażaniem i zarządzaniem LSR zgodnie z:
> Księgą Wizualizacji znaku PS WPR – pobierz
> Księgą Tożsamości Wizualnej Funduszy Europejskich 2021 – 2027 – pobierz
– Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta FEP na lata 2021 i 2027 w zakresie informacji i promocji – pobierz
a) zamieszczenie tablicy informacyjnej w biurze LGD
b) oznaczenie w widoczny sposób:
– wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji LSR
– wszystkich dokumentów i materiałów podawanych do publicznej wiadomości
-w przypadku wsparcia z EFFROW oznaczenie również materiałów merytorycznych
-oznaczenie produktów, sprzętu, pojazdów, itp. powstałych lub zakupionych w związku z realizacją LSR, poprzez umieszczenie na nich trwałych naklejek.
c) umieszczenie w widocznym miejscu dla ogółu społeczeństwa w miejscu realizacji LSR trwałego plakatu A3 lub wyświetlacza elektronicznego w zakresie animowania lokalnej społeczności.

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków